× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc khí

MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1384
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
342
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
844
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
707
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
828
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
901
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4100
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2821
AstroCel® II (Gasket Seal)
AstroCel® II (Gasket Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3598
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1497
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4104
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1340
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
776
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
527
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1540
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1274
AmerKool® M81
AmerKool® M81
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1061
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1945
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
357
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2388
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com