× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc khí

MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1647
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
484
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1412
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
934
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1185
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1322
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
7322
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4875
AstroCel® II (Gasket Seal)
AstroCel® II (Gasket Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
6504
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2019
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5004
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1663
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1181
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
713
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2807
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1493
AmerKool® M81
AmerKool® M81
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1179
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2125
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
624
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3833
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com