× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc khí

MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1741
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
532
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1581
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1007
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1298
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1463
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
8402
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5540
AstroCel® II (Gasket Seal)
AstroCel® II (Gasket Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
7535
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2195
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5278
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1776
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1386
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
785
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3220
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1599
AmerKool® M81
AmerKool® M81
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1220
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2213
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
715
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4046
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com