× Kiểm tra đơn hàng

Bộ lọc khí

MEGAcel® II eFRM
MEGAcel® II eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1891
MEGAcel® I eFRM
MEGAcel® I eFRM
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
659
MEGAcel® II ePTFE
MEGAcel® II ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1938
MEGAcel® I ePTFE
MEGAcel® I ePTFE
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1172
AstroCel® VXL
AstroCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1498
AstroCel® III
AstroCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1727
AstroCel® II (Knife Edge)
AstroCel® II (Knife Edge)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
10764
AstroCel® II (Gel Seal)
AstroCel® II (Gel Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
6957
AstroCel® II (Gasket Seal)
AstroCel® II (Gasket Seal)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
9665
AstroPak®
AstroPak®
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2581
AstroCel® I
AstroCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
5854
BioCel® VXL
BioCel® VXL
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2072
BioCel® III
BioCel® III
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1625
BioCel® M-Pak
BioCel® M-Pak
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
899
BioCel® I
BioCel® I
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
3936
Roll-O-Mat® Gold
Roll-O-Mat® Gold
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1826
AmerKool® M81
AmerKool® M81
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
1288
AmerTex R-Series
AmerTex R-Series
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
2343
Astrocel® I HTP
Astrocel® I HTP
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
863
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
AstroCel® I HT (180°C, 260°C)
 • Thương hiệu: AAF
 • Xuất xứ: Malaysia
4438
Tổng đài bán hàng
02871 077 078
Tổng đài bảo hành
0971 344 344
Email đặt hàng
sales@vietphat.com